PART OF AMBER BEVERAGE GROUP
Visos kategorijos
Privatumo politika

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ PRIVATUMO POLITIKA

 

 

1. UAB „Bennet Distributors“ (Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato interneto svetainės www.bennet.lt (toliau – interneto svetainė) lankytojų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Privatumo taisyklių nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą, kai Jūs naudojatės Duomenų valdytojo interneto svetaine bei joje numatytomis paslaugomis.

 

2. Jūsų tvarkomų asmens duomenų valdytojas – UAB „Bennet Distributors“ (juridinio asmens kodas 110365450, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Metalo g. 2B, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas bennet-info@amberbev.com, telefono numeris +370 5 213 16 11).

 

3. Privatumo politika yra taikoma nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius Jūs naudojate prisijungdami prie interneto svetainės.

 

4. UAB „Bennet Distributors“ gali pasitelkti kitus asmenis interneto svetainės lankytojų asmens duomenims tvarkyti ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

 

5. Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius ar mobiliąsias programas, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius ir mobiliąsias programas, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Lankytojams siūlytina susipažinti su kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politika prieš pateikiant bet kokią juos identifikuojančią informaciją.

 

6. Asmens duomenys UAB „Bennet Distributors“ tvarkomi laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos reikalavimų.

 

I. Pagrindinės sąvokos

 

7. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (asmens duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

 

8. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

 

9. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi interneto svetaine, taip pat fizinis asmuo, kurio duomenys tvarkomi interneto svetainėje kitais šioje privatumo politikoje apibrėžtais tikslais.

 

10. Kitos privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose.

 

II. UAB „Bennet Distributors“ renkami ir tvarkomi asmens duomenys

 

11. UAB „Bennet Distributors“ gauna asmeninę informaciją tiesiogiai iš duomenų subjektų. Pavyzdžiui, interneto svetainėje leidžiama pirkti prekes ir/ar naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis tiek registruotiems nariams, tiek neregistruotiems asmenims.

 

12. UAB „Bennet Distributors“ savo veikloje tvarko šiuos interneto svetainės lankytojų asmens duomenis:

 

Duomenų subjektai

Asmens duomenys

Duomenų tvarkymo tikslai

Duomenų tvarkymo pagrindai

Duomenų tvarkymo terminai

Elektroninės parduotuvės pirkėjai (neregistruoti asmenys).

Vardas, pavardė; Gyvenamosios vietos ar pristatymo adresas;

Telefono numeris; Elektroninis paštas;

Užsakymo informacija.

Klientų aptarnavimas; Prekių pardavimas (sutarties sudarymas ir vykdymas); Elektroninės prekybos vykdymas.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str., 1b dalis).

5 metai nuo užsakymo įvykdymo dienos.

Elektroninės parduotuvės pirkėjai (registruoti nariai).

Vardas, pavardė; Gyvenamosios vietos adresas; Telefono numeris; Elektroninis paštas;

numeris;

Užsakymų istorija, užsakymo informacija.

Klientų aptarnavimas; Prekių pardavimas (sutarties sudarymas ir vykdymas); Elektroninės prekybos vykdymas.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str., 1b dalis).

5 metai nuo paskutinio užsakymo įvykdymo dienos arba nuo paskutinio aktyvaus veiksmo savo paskyroje (prisijungimo).

 

III. Kaip yra renkami asmens duomenys

 

13. UAB „Bennet Distributors“ šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais asmens duomenis renka:

13.1. Jums pateikiant juos patiems:

13.1.1. pateikiant užsakymą per elektroninę parduotuvę;

13.1.2. sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, perkant mūsų prekes;

13.1.3. užsiregistravus mūsų interneto svetainėje (sukūrus paskyrą).

13.2. Jums lankantis mūsų interneto svetainėje bei naudojantis mūsų interneto svetaine (naudojant slapukus).

 

IV. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

14. UAB „Bennet Distributors“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

14.1. vykdomos veiklos (mažmeninė prekyba, elektroninė prekyba) vykdymo ir administravimo;

14.2. pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo;

14.3. klientų aptarnavimo.

 

15. UAB „Bennet Distributors“ interneto svetainės lankytojų duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslais, jeigu dėl to yra gautas sutikimas.

 

V. Teisiniai pagrindai

 

16. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai priklauso nuo tvarkomų asmens duomenų kiekio, kategorijos, rūšies. UAB „Bennet Distributors“, pirmiausia, tvarko asmens duomenis sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu arba patvirtinus užsakymą elektroninėje parduotuvėje. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi esant duomenų valdytojo teisėtiems interesams, jei toks tvarkymas nepagrįstai nepažeidžia UAB „Bennet Distributors“ interneto svetainės lankytojų interesų ar teisių. Konkretūs teisiniai pagrindai yra nurodyti privatumo politikos 12 punkte.

 

17. UAB „Bennet Distributors“ asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros veiksmų atlikimo ir/ar naujienlaiškių ar kitos informacijos siuntimo tikslais, esant duomenų subjektų sutikimui.

 

VI. Prieiga prie asmens duomenų ir jų perdavimas

 

18. UAB „Bennet Distributors“ darbuotojai turi prieigą prie duomenų subjektų asmens duomenų, jei šie duomenys yra reikalingi siekiant atlikti savo pareigas.

 

19. UAB „Bennet Distributors“ gali įtraukti trečiąsias šalis (partnerius, paslaugų teikėjus), teikiant interneto svetainės lankytojams paslaugas, parduodant ir pristatant prekes (pavyzdžiui, kurjerių įmonės ir kt.), palaikant interneto puslapį ir elektroninės prekybos platformą (pavyzdžiui, IT paslaugas teikianti įmonė ir pan.). Tokiu atveju trečiajai šaliai (partneriams, paslaugų teikėjams) perduodami tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini paslaugų suteikimui, ir užtikrinama, kad trečioji šalis garantuoja reikiamą asmens duomenų apsaugos lygį. Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami kitiems asmenims, kai to reikalaujama pagal įstatymus.

 

20. UAB „Bennet Distributors“ užtikrina, kad asmens duomenys nėra perduodami už EEE ribų.

 

VII. Asmens duomenų saugumas

 

21. Asmens duomenys yra saugomi serveriuose, esančiuose Europos Sąjungoje.

 

22. UAB „Bennet Distributors“ taiko tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

23. Esant asmens duomenų pažeidimui, kurie gali kelti didelę riziką UAB „Bennet Distributors“ interneto svetainės lankytojų privatumui, UAB „Bennet Distributors“ apie tokį pažeidimą praneša patiems duomenų subjektams ir valdžios institucijoms.

 

24. Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo UAB „Bennet Distributors“ pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia lankytojo pateikti duomenys, jis turi nedelsdamas apie tai informuoti UAB „Bennet Distributors“. UAB „Bennet Distributors“ nebus atsakinga už žalą, atsiradusią lankytojui dėl to, jog jis nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Duomenų valdytojo jiems pasikeitus.

 

VIII. Duomenų subjekto teisės

 

25. UAB „Bennet Distributors“ interneto svetainės lankytojai, kurių duomenys tvarkomi duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

25.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

25.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

25.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

25.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

25.5. reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

25.6. teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

25.7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 

26. UAB „Bennet Distributors“ gali neištrinti asmens duomenų, jei yra teisėtas interesas juos saugoti.

 

27. Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą naudoti tuos duomenis, kurių tvarkymui tam tikriems tikslams yra davę sutikimą.

 

28. UAB „Bennet Distributors“ gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

29. Norėdami įgyvendinti savo teises, Jūs turite teisę siųsti užklausą el. paštu gdpr@amberbev.com ir (ar) bennet-info@amberbev.com arba kreiptis telefonu +370 5 213 16 11. Tam UAB „Bennet Distributors“ turi patvirtintą prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo formą. UAB „Bennet Distributors“ informuoja, kad kilus abejonėms dėl asmens tapatybės, Duomenų valdytojas gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų asmenį.

 

30. Naudodamiesi interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate UAB „Bennet Distributors“ teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje privatumo politikoje numatytais tikslais visus privatumo politikoje nurodytus asmens duomenis.

 

IX. Asmens duomenų saugojimas

 

31. UAB „Bennet Distributors“ interneto svetainės lankytojų asmens duomenys bus saugomi paslaugų teikimo (užsakymo vykdymo) UAB „Bennet Distributors“ laikotarpiu ir dar 5 (penkis) metus po užsakymo įvykdymo dienos. Sudarytos sutartys yra saugomos 5 (penkis) metus po sutarties įvykdymo dienos, pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus. Po 5 (penkių) metų asmeninė informacija bus ištrinta. Duomenys, naudojami registracijos metu, saugomi 5 (penkis) metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo interneto svetainės paskyroje.

 

32. Asmens duomenys gali būti saugomi anonimiškai mokslinių tyrimų tikslais.

 

33. Ginčo atveju asmens duomenys saugomi tol, kol ginčas bus išspręstas.

 

X. Slapukai

 

34. Slapukų naudojimą UAB „Bennet Distributors“ interneto svetainėje reglamentuoja paskelbta interneto svetainės slapukų politikos sąlygos, kurios skelbiamos UAB „Bennet Distributors“ internetinėje svetainėje www.bennet.lt.

 

XI. Kitos sąlygos

 

35. Pranešimams siųsti bus naudojamas UAB „Bennet Distributors“ interneto svetainės lankytojų elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris. Jei interneto svetainės lankytojai nenori būti informuojami, jie gali atsisakyti šių pranešimų.

 

36. Jei turite klausimų, prašymų ar skundų dėl UAB „Bennet Distributors“ interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su UAB „Bennet Distributors“. UAB „Bennet Distributors“ interneto svetainės lankytojai turi teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt arba L. Sapiegos g. 17, Vilnius), jei sužino, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jų teisės.

 

37. UAB „Bennet Distributors“ turi teisę keisti šią privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas UAB „Bennet Distributors“ interneto svetainėje. Esant esminiams privatumo politikos pakeitimams, UAB „Bennet Distributors“ lankytojams bus pranešta el. paštu.

Pristatome į namus VISOJE LIETUVOJE. Užsakymams nuo 50 Eurų pristatymas NEMOKAMAS. Prekes Vilniaus mieste gausite jau sekančią darbo dieną, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose per 3 darbo dienas, o kitose vietovėse per 7 darbo dienas. Tel. +370 800 77000, el. paštas: bennet-ecommerce@amberbev.com